Online dictionaryOnline dictionary
Synonyms, antonyms, pronunciation

  Home
English Dictionary      examples: 'day', 'get rid of', 'New York Bay'
Red China   /rɛd tʃˈaɪnə/   Listen
Red China

noun
1.
A communist nation that covers a vast territory in eastern Asia; the most populous country in the world.  Synonyms: Cathay, China, Communist China, mainland China, People's Republic of China, PRC.Related search:WordNet 3.0 © 2010 Princeton University
Advanced search
     Find words:
Starting with
Ending with
Containing
Matching a pattern  

Synonyms
Antonyms
Quotes
Words linked to  

only single wordsShare |
Add this dictionary
to your browser search bar

Words linked to "Red China" :   Tyan Shan, Hopei, Asian nation, Great Wall, Brahmaputra, Tien Shan, Luoyang, Yangtze Kiang, Peking, Kunlan Shan, Chinese, Mukden, brown sauce, Port Arthur, Sino-Tibetan, Kwangchow, dim sum, feng shui, Gan Jiang, egg roll, Nanning, the Pamirs, Heilong Jiang, Mekong, Huang He, fortune cookie, Nan Ling, Nan-ning, Chang Jiang, Pearl River, Kunlun Mountains, Beijing, Hwang Ho, Canton River, Wuhan, Gobi Desert, Xinjiang, T'ien-ching, G-Jo, Hunan province, Sino-Tibetan language, I. M. Pei, canton, shiatsu, Moukden, Liaodong Bandao, Nanjing, Hangchow, Poyang, Tangshan, Zhu Jiang, Cultural Revolution, Dairen, Chu Kiang, Chungking, Nanchang, Yalu River, Nei Monggol, People's Republic of China, Hong Kong, Kansu, Po Hai, Chinese Revolution, egg fu yung, Gobi, Singan, Heilong, catty, spring roll, Ieoh Ming Pei, yin, Changjiang, ch'i, Luda, yang, Chongqing, qi, Xian, Kan River, Taklamakan Desert, Szechuan, Nan-chang, Gansu, Inner Mongolia, Asian country, egg foo yong, Kuenlun Mountains, Yangtze, Great Wall of China, Brahmaputra River, Taklimakan Desert, Peiping, Tianjin, Bo Hai, Great Proletarian Cultural Revolution, Hebei province, Hsian, Asia, Amur River, ki, Shenyang, Chang, stylostixis, Xinjiang Uighur Autonomous Region, china, Guangzhou, Loyang, Szechwan, Tientsin, Kuenlun, acupuncture, Hebei, Kunlun, Yellow River, Manchuria, Mekong River, acupressure, Yalu, Hunan, Amur, Hangzhou, Chinese Wall, Taiyuan, Liaodong Peninsula, PRC, Changan, cattie, Pamir Mountains, Kuangchou, Hopeh, Yunnan, falun gong, Sichuan, Yangtze River, Chinese brown sauce, Sian, Red Guard, Pei, Nanking, Dalian, Grand Canal, Gansu province, Sinkiang, Yunnan province, Luta, shanghai, Talien, Szechwan province, Fengtien, chi, LushunCopyright © 2023 Dictionary One.com